Klubbens love:


Vedtaget:......... 21. maj 1971
Revideret: 19. november 2004
Revideret: 17. november 2007
Revideret: 13. november 2010


TILBAGE


Klubbens navn:

Shipman 28 Klubben.


Klubbens formål:
 • At styrke sammenholdet mellem Shipman 28-ejere.
 • At varetage Shipman 28'ernes interesser.
 • At fremme interessen for kapsejlads, både havsejlads og banesejlads, samt arbejde for at bevare bådens egenskaber som turbåd.
 • At virke som specialklub under Dansk Sejlunion.

Medlemmer:
 • I klubben optages alle ejere af Shipman 28'ere som aktive medlemmer.
 • Som aktive medlemmer uden ejerskab til Shipman 28'ere kan optages de, der har været aktive medlemmer.
 • Som passive medlemmer uden stemmeret optages alle interesserede.

Kontingent og regnskab:

Årskontingentet fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal indbetales på foreningens bankkonto eller direkte til kassereren. Et aktivt medlemsskab medfører uden yderligere kontingent medlemsskab for ægtefælle og børn. Regnskabsåret omfatter perioden d. 1. oktober til d. 30. september. Der vælges på den ordinære generalforsamling en revisor og en revisorsuppleant.


Ordinær generalforsamling:

Afholdes en gang årligt i november måned og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

Forslag til lovændringer:
 • Forslag til lovændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
 • Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
 • Ret til at afgive stemme har kun de aktive medlemmer, der har betalt kontingent.
 • Der kan kun afgives en stemme pr. båd.
 • Ved afstemning er det tilladt det enkelte medlem at stemme ved skriftlig fuldmagt og ved indtil to fuldmagter.

Ændringer af tekniske krav til Shipman 28:
 • Ændringer af klubbens tekniske krav til Shipman 28 som standardbåd kræver vedtagelse på en ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
 • Stemmeret, har aktive medlemmer med ejerskab til Shipman 28´ere som er bosiddende i Danmark.
 • Stemmeafgivning kan ske på en generalforsamling eller ved brevafstemning, hvor bilag hertil fremsendes vedlagt indkaldelsen. Brevstemmer skal være formanden i hænde senest dagen før en generalforsamling afholdes.
 • Alle spørgsmål afgøres ved (a eller b):
  1. et stemmeflertal der udgør 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer
  2. et almindeligt stemmeflertal der har tilslutning fra 3 bestyrelsesmedlemmer
 • Forslag til ændringer af tekniske krav, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. oktober.
Klubbens love indeholder desuden tekniske krav til Shipman 28 som standardbåd. Disse fås ved medlemskab af klubben. Se endvidere under menupunktet:  "Båden"


Ekstraordinær generalforsamling:

Kan til enhver tid indkaldes skriftligt af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.
I så fald skal indkaldelse ske med mindst 14 dages varsel senest tre uger efter, at en sådan begæring er fremsat med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.


Udmeldelse:

Skal ske skriftligt. Ved salg af båd bedes oplyst navn, adresse og telefonnummer på den nye ejer.


Klubbens ledelse:
 1. Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer, der konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for to år, og hvert år afgår efter tur henholdsvis en og to medlemmer. Genvalg kan finde sted.
 2. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal på indkaldte møder, hvor mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Under fravær af et bestyrelsesmedlem deltager bestyrelsessuppleanten.
 3. Klubben tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem.
 4. Sekretæren fører protokol ved generalforsamlinger samt over bestyrelsens møder og beslutninger.

Klubbens adresse:

Klubbens adresse er formandens adresse. Klubben har en konto i et pengeinstitut knyttet til kassererens adresse.


Kapsejlads i standardløb:

Klubbens bestyrelse er bemyndiget til at kontrollere, at de af klubben vedtagne bestemmelser angående sejlføring og udstyr under kapsejlads overholdes. Opdages mangler inden start, kan bestyrelsen foranledige, at den pågældende båd henvises til andet DH løb, hvorimod diskvalifikation kan risikeres, dersom manglen opdages efter sejladsen.
Der kræves medlemskab af klubben for at kunne deltage i standardløb.


Eksklusion af medlemmer:

Ved gentagen grov tilsidesættelse af klubbens bestemmelser kan en enig bestyrelse ekskludere et medlem. Dette kan første ske efter at medlemmet overfor bestyrelsen har haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter. Ved eksklusion mister medlemmet med øjeblikkelig virkning retten til at have sin båd klasset som standardbåd. Et ekskluderet medlem kan optages igen, når bestyrelsen er enig herom. En eksklusion kan appelleres til den første generalforsamling, men appellen får ingen opsættende virkning på fortabelse af retten til at sejle som standardbåd.


Opløsning:

Kan kun finde sted ved en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de aktive medlemmer er mødt op, og af disse mindst to trediedele stemmer for en opløsning af klubben. Er det fornødne antal medlemmer ikke mødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes ved almindeligt stemmeflertal. Opløses klubbens, tilstilles dens midler Dansk Sejlunion til fordel for juniorarbejdet.Klubbens love til udskrivningTILBAGEHjemmesiden er optimeret til Explorer- og Firefox-browser